Przejdź do treści

Tematy

E-gospodarka

Wzrost jakości funkcjonowania instytucji administracji publicznej oraz zwiększenie konkurencyjności polskich podmiotów gospodarczych wymaga wdrożenia innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Zagadnienia w bloku dotyczą narzędzi e-gospodarki, rozwiązań organizacyjnych, technicznych oraz korzyści płynących z ich wdrożenia, jak i potencjalnych kosztów.

Zobacz prelekcje »

Ekonomia i rynek pracy

Eksperci uwagę koncentrują obecnie na funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, skutkach ekonomicznych oraz rynku pracy. Dyskusje są poświęcone analizom funkcjonowania rynku pracy (głównie w Polsce i w krajach UE) w kontekście teorii ekonomii z tego zakresu. Ponieważ współczesne rynki pracy są niedoskonałe, a głównymi źródłami ich niedoskonałości są rozwiązania instytucjonalne, przedmiotem analiz będą przejawy tych niedoskonałości i sposoby zapobiegania ich negatywnym konsekwencjom. W szczególności poznawane i badane będą możliwości stosowania polityk publicznych, zwłaszcza aktywnych polityk rynku pracy. Omawiany będzie wpływ zmian demograficznych na rynek pracy, a w konsekwencji na sytuację wysokości rent i emerytur.

Zobacz prelekcje »

Energetyka

Niepodległość energetyczna Polski jest priorytetem w budowaniu siły gospodarczej naszego kraju. Tematyka bloku koncentruje się na strategicznych problemach oraz rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych, dotyczących energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej oraz na problemie smogu w Polsce.

Zobacz prelekcje »

Forum partnerów

Strategiczne dla polskiej gospodarki podmioty realizują zadania w oparciu o najnowsze technologie. Analizowane w bloku zagadnienia obejmują prezentację zasad funkcjonowania przedsiębiorstw, kierunki ich rozwoju, finansowania oraz kariery pracowników. Omawiane będą również tematy z zakresu kształtowania postaw etycznych młodego pokolenia i jego wpływu na polską gospodarkę.

Zobacz prelekcje »

Geopolityka i gospodarka

Położenie Polski sprawia, że zarówno barierą w rozwoju, jak i bodźcem do wzrostu gospodarczego mogą być relację z sąsiadami oraz z szeroko rozumianym Zachodem. O ile jednak kwestia politycznych związków z zachodem oraz wyzwania wynikające z położenia „między Rosją a Niemcami” pozostawała dla polskich myślicieli politycznych oczywista, o tyle relacje między geopolityką, a rozwojem zyskiwały mniej zainteresowania. Jednak uważniej analizujący rzeczywistość politycy i ekonomiści dostrzegali wpływ geografii politycznej naszej części Europy na rozwój Polski. Właściwie w całym ostatnim stuleciu Polska (o ile istniała) występowała jako słabszy partner w relacjach gospodarczych, zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, czyli z Rosją i Niemcami. Byli to nieodmiennie kluczowi partnerzy – relacje z południowymi partnerami były mniej istotne. warto zwrócić uwagę, że w sporach o rozwój Polski i jego geopolityczne uwarunkowania dość powszechnie były ignorowane. W dyskusjach niejednokrotnie częściej odnoszono sytuację Polski do Wielkiej Brytanii czy Francji niż Niemiec albo Rosji. Oczywiście porównywanie do liderów wzrostu jest zasadne, pomijanie w rozważaniach o rozwoju lokalnych uwarunkowań bywa ryzykowne.

Zobacz prelekcje »

Gospodarka morska

Gospodarka morska stanowi jeden z kluczowych elementów kształtowania rozwoju Polski. W jej ramach realizowane są zadania m.in. z zakresu: rozwoju transportu morskiego i infrastruktury portowej, działalności naukowo-badawczej, zagospodarowania polskich obszarów morskich oraz bezpieczeństwa żeglugi i statków. Jednym z symboli krajowej gospodarki morskiej jest zbudowany w latach 20 port w Gdyni – mieście, w którym odbywa się Forum Wizja Rozwoju. Porty morskie generują dziesiątki miliardów przychodów do budżetu państwa w ciągu roku. Stocznie w trudnych warunkach konkurencyjnej gospodarki ciągle poszukują kierunków rozwoju, co wymusza wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Dostęp do morza ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa oraz rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i stwarza warunki aktywnego współuczestnictwa we współpracy międzynarodowej w regionie Morza Bałtyckiego, w Europie i na świecie. Gospodarka morska jest bowiem kluczowym działem gospodarki narodowej, posiadającym wyjątkowo silną i prorozwojową pozycję, zwłaszcza w regionie pomorskim. W Polsce w ramach gospodarki morskiej funkcjonuje ponad 21 tysięcy przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 124 tysiące pracowników. Istotnym i wciąż niewykorzystanym potencjałem przewozowym jest korytarz transportowy Bałtyk – Adriatyk, w tym autostrady morskie, rozpoczynający się w portach morskich w Gdańsku, Gdyni oraz Szczecinie-Świnoujściu. Porty morskie będę także odgrywały kluczową rolę w osiągnięciu zeroemisyjnej gospodarki europejskiej do 2050 r. Niewątpliwym wyzwaniem dla polskich firm w dalszym umacnianiu ich pozycji rynkowej jest wykorzystanie nowoczesnych technologii offshore i portowo-logistycznych.

Zobacz prelekcje »

Hackathon

Innowacyjność podmiotów gospodarczych koncentruje się wokół rozwiązań informatycznych. Zagrożenia, jakie wynikają ze stworzenia globalnej sieci naczyń połączonych w internecie, sprawiają, że firmy zmuszone są do ochrony wrażliwych danych dla zabezpieczenia ich prawidłowego funkcjonowania. Hackathon to wydarzenie w formie konkursu, maratonu projektowania informatycznego, w czasie którego twórcy wykorzystują kreatywność w opracowywaniu rozwiązań na zadany temat. To doskonała formuła, by pozyskiwać innowacyjne pomysły i odkrywać prawdziwe talenty. Konkursy technologiczne angażujące społeczności sprzyjają tworzeniu nowych, innowacyjnych rozwiązań. Są ofertą skierowaną nie tylko do uczestników, ale przede wszystkim do biznesu, który dysponuje środkami, by te rewolucyjne, wypracowane podczas hackathonu, pomysły i rozwiązania wdrażać w życie. Coraz częściej potencjał hackathonów zauważają firmy na świecie, ale i w Polsce. Przedsiębiorstwa doceniają wypracowane podczas hackathonowej burzy mózgów rozwiązania problemów społecznych, środowiskowych i biznesowych. To, co istotne, ten rodzaj zmagań sprawdza się niezależnie od miejsca i branży, jakiej dotyczy. Mówi się również coraz częściej, że są one rozwiązaniem dla realizacji strategicznych celów nowoczesnego CSR-u.

Zobacz prelekcje »

II Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich

Organizacje z wieloletnią tradycją rozwijają swoją działalność, a nowe planują, jak mogą aktywnie włączyć się w budowanie lokalnej społeczności. Jednak bez odpowiedniego wsparcia ze strony samorządów i administracji sam zapał może okazać się niewystarczający, aby koła poradziły sobie z problemami, jakie napotykają w codziennej działalności. Nowa ustawa o kołach gospodyń wiejskich dała mieszkankom i mieszkańcom obszarów wiejskich olbrzymi impuls do działania. Członkowie kół nieprzerwanie od lat poprzez swoje zaangażowanie włączają się w budowanie aktywnego społeczeństwa obywatelskiego w swoich miejscowościach również na innych polach. Prowadzą zespoły muzyczne i kabaretowe, organizują warsztaty z rękodzieła i gotowania, przygotowują półkolonie dla dzieci i wycieczki krajoznawcze, a wreszcie odpowiadają za lokalne obchody dni kobiet czy seniora. W ten sposób nie tylko podtrzymują lokalną tradycję i kulturę na terenach wiejskich, ale także przekazują je młodszym pokoleniom.

Zobacz prelekcje »

Inwestycje

Inwestycje w gospodarce są jedną z bardzo ważnych kwestii, które poruszone zostaną podczas IV Forum Wizja Rozwoju. Zaproszeni eksperci porozmawiają o realizowanych inwestycjach w Polsce i wizji rozwoju polskiej gospodarki po ukończeniu inwestycji. Omówione zostaną również źródłach finansowania, współpracy międzynarodowej oraz relacji międzynarodowych w obszarach strategicznych dla Polski. Odpowiedzą również na pytanie, jak będzie wyglądała niezależność gospodarcza Polski w różnych obszarach. Jakie będzie znaczenie Polski w układzie geopolitycznym po zrealizowanych inwestycjach. Realizowane w Polsce największe inwestycje infrastrukturalne w historii mają na celu zbudowania pozycji gospodarczej Polski na arenie międzynarodowej wśród najważniejszych, najbogatszych państw. W ostatnich kilku latach Polska weszła na drogę dynamicznego rozwoju gospodarczego. Stało się to możliwe dzięki atrakcyjności inwestowania w naszym kraju. Przedsiębiorstwa państwowe dzięki mądrej, odważnej i wizjonerskiej strategii podjęły wiele prorozwojowych decyzji związanych właśnie z nowymi inwestycjami. Spowodowało to zwiększenie zamówień w sektorze prywatnym, co oznacza rozwój podmiotów oraz obserwowany wzrost inwestycji. Zaplanowane strategiczne decyzje inwestycyjne dotyczą zarówno infrastruktury transportowej, jak również związane są z bezpieczeństwem energetycznym Polski, a także obejmują wsparcie rozwoju podmiotów gospodarczych w różnych sektorach, np. przemyśle stoczniowym.

Zobacz prelekcje »

IV Kongres Srebrna gospodarka

Coraz większa liczba Polaków żyje coraz dłużej ciesząc się dobrym zdrowiem. Mimo to większość osób, która po przejściu na emeryturę mogłaby jeszcze pracować w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu, po osiągnięciu ustawowego wieku z różnych względów nie podejmuje dalszego zatrudnienia. Przez postępujące zjawisko starzenia się naszego społeczeństwa kwestia zwiększenia aktywności zawodowej osób starszych powinna być jednym z naszych priorytetowych celów. Srebrna gospodarka to jedna z dziedzin, która w najbliższych latach będzie musiała odpowiedzieć na zapotrzebowania związane ze starzejącym się społeczeństwem. Seniorzy staną się jedną z najważniejszych grup konsumenckich, a podmioty gospodarcze w Polsce powinny być gotowe na tę zmianę. Zagadnienia w bloku koncentrują się na potrzebach seniorów, wśród których należy wymienić: zdrowie, kulturę, finanse oraz ubezpieczenia.

Zobacz prelekcje »

Sesja inauguracyjna - Rozwój gospodarki po pandemii

Ekonomistów nie dziwią bardzo dobre prognozy gospodarcze dla Polski. Aktualnie przewidują oni dalszy wzrost PKB przez najbliższe dwa lata. Kolejne fale pandemii koronawirusa nie zahamują trendu wzrostu gospodarczego, a szybki rozwój przedsiębiorstw potwierdzają optymistyczne dane o zwiększaniu produkcji, zatrudnienia i wzroście wynagrodzeń. O prognozach gospodarczych dla Polski piszą media, które przypominają, że jeszcze przed wybuchem COVID-19 część ekonomistów półżartem twierdziła, że polska gospodarka jest kuloodporna. Odnosili się w ten sposób do faktu, że Polskę ominęło spowolnienie widoczne w strefie euro. Zdaniem ekspertów jesteśmy blisko odzyskania tej kuloodporności. Kryzys wywołany przez rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 Polska przetrwała w lepszej formie niż większość państw Europy. Nasza gospodarka szybciej też staje na nogi, co pokazują prognozy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Według nich Polska zakończy rok 2020 z PKB wyższym o 2,2 proc. niż w 2019 roku. To oznacza, że uda nam się odbudować straty gospodarcze poniesione w 2020 roku.

Zobacz prelekcje »

Społeczno-gospodarczy

Innowacyjne zarządzanie uwzględnia włączanie do działań przedsiębiorstw projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli CSR (Corporate Social Responsibility). CSR w gospodarce nabiera coraz większego znaczenia, ponieważ stymuluje rozwój firm, pracowników i całych społeczności. Dobrze realizowany CSR może sprzyjać dynamizacji gospodarki i powodować pozytywne zmiany. W jednym z paneli, eksperci porozmawiają o finansowaniu sportu postrzeganego jako forma inwestycji. Analizowane będą oferty biznesowe oraz metody wyceny wartości sportowych sukcesów przez firmy angażujące się w sponsoring sportowy. Przedsiębiorcy chcieliby poznać stopę zwrotu zainwestowanego kapitału w sport. Czy i w jakim czasie możliwe jest zmierzenie wzrostu rozpoznawalności marki oraz zainteresowania produktami firmy ze strony środowiska sportowego, w którym pojawiła się nazwa i logo podmiotu gospodarczego?

Zobacz prelekcje »

Wodór

Wodór jest przyszłością. Już teraz znajduje on szerokie zastosowanie jako surowiec, gaz procesowy czy paliwo. „Zielony wodór” otrzymywany przy zastosowaniu energii odnawialnej jest kluczowym źródłem energii przyszłości, a także sposobem jej przechowywania i transportu. Wodór jest jednak wysoce łatwopalny, reaktywny i wybuchowy, kiedy zostanie zmieszany z tlenem. Zastosowanie odpowiedniej technologii bezpieczeństwa i profesjonalnych urządzeń jest zatem priorytetem. Partner merytoryczny bloku:

Zobacz prelekcje »

Wystąpienia

Oficjalne wystąpienia gości specjalnych

Zobacz prelekcje »