jako ekspert z dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie gospodarki wodnej i wód opadowych zajmuje się wsparciem dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i firm wodociągowo- kanalizacyjnych oraz powiązaniem zagadnień technicznych, ekonomicznych, społecznych gospodarki wodnej i planowania przestrzennego miast „przyjaznych dla mieszkańców”. Szczególnie interesuje się inwestycjami, które ze względu na skalę i wielodyscyplinarność wymagają zrównoważonego podejścia lub takimi, w których osią projektu jest poszukiwanie kompromisu między ochroną przyrody, a ingerencją człowieka, z uwzględnieniem warunków ekonomicznych. Zarządzał przygotowaniem projektów wielodyscyplinarnych dla inwestycji o budżetach od kilku tysięcy do kilku miliardów złotych. Przygotowywał szereg konsultacji społecznych, dokumentów strategicznych i analiz techniczno-ekonomicznych, a także ocen zrównoważenia projektów inwestycyjnych.
Ukończył inżynierię środowiska, jest współautorem „Zasad dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków
górskich” (Bojarski A. i inni, Warszawa 2005) – podręcznika wydanego przez Ministerstwo Środowiska oraz wybranych zagadnień „Standardów wód deszczowych” opracowywanych przez grono ekspertów pod patronatem MPWiK w Bydgoszczy.

Prelekcje