Dr hab. Piotr Szukalski pracuje na stanowisku profesora nadzw. w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ, kierując tą jednostką. Specjalizuje się w
zagadnieniach z pogranicza demografii, gerontologii społecznej i polityki społecznej, zaś przedmiotem jego badań są przede wszystkim: przebieg procesu starzenia się ludności Polski z uwzględnieniem dualnego charakteru tegoż procesu i jego konsekwencji, przemiany modelu rodziny polskiej, polityka ludnościowa oraz relacje międzypokoleniowe zarówno na poziomie mikro, jak i makro. Jest autorem ponad
250 publikacji, w tym ponad 100 artykułów publikowanych w takich czasopismach jak
„Polityka Społeczna”, „Studia Demograficzne”, „Gerontologia Polska”, „Wiadomości Statystyczne”.
W latach 2007-2010 P. Szukalski był członkiem Zespołu ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, zaś w latach 2008-2010 reprezentantem polskich
organizacji senioralnych w European Older People’s Platform. Od roku 2008 jest członkiem z wyboru Komitetu Prognoz PAN i Komitetu Nauk Demograficznych PAN.
Od roku 2016 członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP i Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaś od 2017 r. członkiem Rządowej Rady Ludnościowej przy Prezesie Rady Ministrów RP.

Prelekcje