Dr inż. Aleksander Sobolewski ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1986 r.), specjalność – inżynieria chemiczna. Pracę doktorską obronił w 1993r. Od 1987 r. jest zatrudniony w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, od 2004 do 2013 roku na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, a od 2013 roku do chwili obecnej na stanowisku Dyrektora Instytutu. Główne obszary jego merytorycznych kompetencji to koksownictwo, nowoczesna energetyka, rozwój czystych technologii węglowych, ochrona powietrza i gospodarka o obiegu zamkniętym oraz odzysk energii z odpadów. Dr Sobolewski prowadzi aktywną działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki, kreowania polityki energetycznej kraju, a także szeroko rozumianej działalności proekologicznej związanej z gospodarką odpadami i produkcją tzw. „zielonej energii”. Dr Sobolewski ma w dorobku kilka monografii, ponad 190 publikacji naukowych oraz 42 patenty. Jest autorem wielu rozwiązań technologicznych, systemowych i formalno-prawnych dla ograniczenia „niskiej emisji”. W 2020 roku został nominowany przez Ministra Aktywów Państwowych na członka Zespołu Roboczego ds. innowacji technologicznych i czystych technologii węglowych w związku z przygotowaniem umowy społecznej dla transformacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Uczestniczy regularnie w konsultacjach aktów prawnych dotyczących wykorzystania paliw i energii oraz odzysku energii z odpadów przygotowywanych na szczeblu rządowym, sejmowym i regionalnym. Dr Sobolewski jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych, m.in.: ekspertem Polskiej Izby Ekologii, prezesem Oddziału Karbochemii SITPH, konsultantem Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie paliw z odpadów. W okresie 2019-2020 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej JSW Koks SA należącej do Grupy Kapitałowej JSW SA. W 2020 roku dr Sobolewski został powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska na koordynatora Grupy Roboczej ds. wsparcia dekarbonizacji przemysłu w ramach partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej.

Prelekcje