Członek rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Rady Statystyki. Od 2013 r.
reprezentuje stronę pracodawców w procesie legislacyjnym, uczestnicząc w konsultacjach
aktów prawnych, posiedzeniach komisji sejmowych, a także pracach Rady Dialogu Społecznego oraz jej zespołów problemowych. W latach 2016-2018 zastępca członka rady zarządzającej powołanej przez Unię Europejską fundacji EUROFOUND oraz zastępca członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie – stypendysta m.in. w ramach programu naukowych stypendiów doktoranckich
Fundacji Narodowego Banku Polskiego (2015). Autor i współautor raportów, publikacji naukowych oraz ekspertyz m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych, finansów publicznych i rynku kapitałowego.

Prelekcje