Nadzoruje tematykę wdrażania funduszy unijnych na innowacje (Program Inteligentny Rozwój) oraz kapitał ludzki (Program Wiedza Edukacja Rozwój). Do jej obowiązków należy także koordynacja przygotowania
nowego okresu programowania na lata 2021-2027 oraz nadzór nad programem Dostępność Plus (była współautorką ustawy o dostępności).
Pełni również funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r. Od 15 listopada
2019 r. do 6 października 2020 r. pełniła funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej.
Od początku swojej kariery związana była z samorządem. Przez kilkanaście lat zajmowała się funduszami unijnymi, rozwojem regionalnym i
wsparciem przedsiębiorczości. Przez 10 lat pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, gdzie przeszła wszystkie
szczeble – od inspektora do dyrektora Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości.
Zna język angielski. Potrafi też rozmawiać w języku migowym.