Ukończył studia magisterskie na kierunku Matematyka w specjalności Informatyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Kolejne stopnie naukowe uzyskiwał w Akademii Morskiej w Szczecinie, w 2011 - stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Transport, a w 2020 - stopień
doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport. Od początku kariery naukowo-dydaktycznej związany z Katedrą Matematyki i Wydziałem Nawigacyjnym, najpierw Akademii Morskiej w Gdyni, następnie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, gdzie zaczynał swoje zatrudnienie w 2005 roku na stanowisku asystenta. Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku profesora. Pełnił funkcje Prodziekana ds. Dydaktyki i Organizacji Studiów Wydziału Nawigacyjnego (2012-2020), Przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2013-2014), Członka Senackiej Komisji ds. Kształcenia (2012-2019) oraz Członka Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2013-2020). Pełnił rolę eksperta delegacji RP podczas EMSA Workshop on PSC oraz 50 posiedzenia Komitetu PSC, 22 – 26.05.2017, Gdańsk. Obecnie w ramach pełnionej funkcji jest odpowiedzialny między innymi za koordynację działań związanych z przygotowaniem nowej oferty kształcenia w Uniwersytecie Morskim w Gdyni dostosowanej do potrzeb sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej. Należy do komitetów programowych oraz organizacyjnych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, jak również jest członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych takich, jak: Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM), Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności (PTBN), Polskie Forum Nawigacyjne (PFN), Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych (PTBOiS), European Safety and Reliability Association (ESRA).

Prelekcje