Wiceadmirał Ryszard Demczuk jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Służbę zawodową rozpoczął w 3. Flotylli Okrętów. Przeszedł przez wszystkie szczeble dowodzenia od dowódcy działu okrętowego aż do dowódcy okrętu rakietowego i dowódcy dywizjonu Okrętów Rakietowych. Wraz z otrzymaniem nominacji na stopień kontradmirała w 2007 roku, został wyznaczony na stanowisko dowódcy Centrum Operacji Morskich. W czerwcu 2008 roku zdał obowiązki dowódcy COM i został skierowany do Waszyngtonu, do odbycia studiów na Uniwersytecie Obrony Narodowej USA. Po studiach powrócił do Dowództwa Marynarki Wojennej, gdzie został wyznaczony na stanowisko Szefa Szkolenia MW. Do sierpnia 2011 roku, w strategicznym dowództwie NATO ISAF w Kabulu pełnił obowiązki zastępcy dowódcy Amerykańskiej Grupy Zadaniowej CJIATF-SHAFAFIYAT. W październiku 2012 roku objął obowiązki zastępcy Dowódcy Marynarki Wojennej – Szefa Sztabu MW. Po reformie struktur dowodzenia w Siłach Zbrojnych RP, w styczniu 2014 objął obowiązki Inspektora Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W styczniu 2015 roku, po złożonym uprzednio wypowiedzeniu, na własną prośbę zakończył pełnienie zawodowej służby wojskowej i przeszedł do rezerwy. W 2017 roku obronił rozprawę doktorską uzyskując stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie "nauki o bezpieczeństwie państwa".

Prelekcje