Doktor, socjolog, polityk społeczny. Kierownik Zakładu gerontologii i polityki społecznej w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych; członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk (2020-2023). Główne obszary badawcze to:
proces starzenia się ludności i związane z tym konsekwencje społeczno ekonomiczne, relacje międzypokoleniowe oraz kwestie związane z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i niesamodzielnością. Autorka recenzowanych artykułów naukowych, uczestnik projektów badawczych i współautorka publikacji naukowych z tego zakresu.

Prelekcje