Prawnik, administratywista. Od 2004 r. związany z administracją publiczną.
Doświadczenie zdobywał w obszarze orzecznictwa administracyjnego, postępowania
sądowo-administracyjnego, kontroli i nadzoru.
Z dniem 3 listopada 2014 roku powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta.
W okresie poprzedzającym powołanie tj. w latach 2011 – 2014 Kierownik Zespołu do spraw Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta oraz członek Rady Przejrzystości (organu opiniodawczo-doradczego Prezesa Agencji Oceny Technologii
Medycznych)

Prelekcje