Przejdź do treści

Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich

Wydarzeniem towarzyszącym IV edycji Forum Wizja Rozwoju jest II Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich.

Udział w projekcie jest okazją do pozyskania wsparcia jak również dodatkowej wiedzy na temat nowych możliwości rozwoju i sposobów na poszerzenie swojej działalności. Nie zabraknie odniesień do tradycji i kultywowania dobrych praktyk jako fundamentu rozwoju współczesnych obszarów wiejskich. Podkreślona zostanie również waga polskich producentów na rynku i potrzeba stworzenia im dogodnych warunków likwidujących bariery w biznesie, by rodzime produkty jeszcze skuteczniej mogły konkurować z zagranicznymi.

Omówione zostaną kwestie dotyczące problematyki przeszkód jakie napotykają Koła Gospodyń Wiejskich w procesie pozyskiwania funduszy na realizację swoich celów statutowych. Postaramy się rzucić trochę światła na aspekty formalno – prawne wiążące się z prowadzeniem niezależnej, społecznej organizacji działającej na rzecz rozwoju regionów oraz środowisk wiejskich.

II Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich będzie okazją nie tylko do pokazania regionalnego folkloru, ale przede wszystkim będzie to żywa dyskusja, skoncentrowana na wielu ważnych współcześnie tematach m.in. rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet, racjonalizowaniu wiejskiego gospodarstwa domowego i zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi i małych miast w dziedzinie kultury. Udział w projekcie będzie zatem okazją do pozyskania dodatkowej wiedzy oraz wsparcia, dzięki któremu poznają oni nowe możliwości rozwoju i poszerzenia swojej działalności.

Odbędzie się także część artystyczna podczas której członkowie Kół zaprezentują swoje talenty wokalne, taniec oraz zdolności satyryczne. Przedstawione zostaną również profile działalności oraz osiągnięcia poszczególnych Kół z całego regionu.

Forum jest organizowane w celu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności regionalnych. Celem jest też wspieranie aktywności społecznej i promocja integracji wewnątrz i międzypokoleniowej członków Kół Gospodyń Wiejskich. To wydarzenie zintegruje mieszkańców w gminach i powiatach naszego województwa, przekazując jednocześnie tradycję i kulturę regionu młodemu pokoleniu. Najważniejszym rezultatem Pomorskiego Forum Kół Gospodyń Wiejskich będzie wzrost świadomości społecznej co do wartości takich działań jak pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji regionów, a więc podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej oraz kulturowej. Kolejnym rezultatem będzie znalezienie dobrych rozwiązań dla wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Całkowity koszt realizacji zadania: 98.500 zł;
Dofinansowanie: 72.000 zł;
Program, z którego uzyskano dotację: KULTURA – INTERWENCJE;
Nazwa zadania: Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencje 2021.